Bò cái, dê cái, cừu cái lập hội với Sư-tử

BÒ CÁI, DÊ CÁI, CỪU CÁI
LẬP HỘI VỚI SƯ-TỬ

     Con bò, con dê, con cừu cái,
     Cùng Mãnh-sư quí-đại lân-ông.
        Xưa kia lập hội buôn chung;
Hẹn rằng lỗ lãi đổ đồng chia nhau.
     Dê đánh bẫy được hươu một chú,
     Mời cổ-đông đến đủ hội-đồng.
        Khi đà khắp mặt đến đông.
Sư rằng:
          — Bốn đứa chia chung bốn phần.
     Nói vừa đoạn liền phân bốn góc,
     Rồi nhận ngay lấy góc to cao:
        Đứa nào muốn biết lẽ sao?
Bởi vì Sư-tử là tao chứ gì?
     Lẽ phải ấy, ai thì dám cãi.
     Còn phần nhì, cũng lại nhận luôn,
        Rằng là cường-giả chi quyền.
Phần ba nhận nữa, vì khôn nhất đàn.
     Đến phần tư thì quan chiếm nốt;
     Con nào vơ, ông bóp chết tươi!