Bình Nùng chiếu - 平儂詔  (1039) 
của Lý Thái Tông

Bài chiếu này được làm vào tháng 3 năm 1039, sau khi vua Lý Thái Tông thân chinh bắt được Nùng Tồn Phúc và con là Nùng Trí Thông 5 người đem về kinh sư, mang ra chém ở chợ. Có chép trong Đại Việt sử ký toàn thư.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

朕自有天下以來,將相諸臣靡虧大節。異方殊域不來臣。而諸儂世守封彊,常供厥貢。

今存福妄自尊大,竊號施令,聚蜂蠆之眾,毒邊鄙之民。朕以之恭行天討,俘存福等五人,并斬之于都市。

Trẫm tự hữu thiên hạ dĩ lai, tướng tướng chư thần my khuy đại tiết. Dị phương thù vực bất lai thần. Nhi chư Nùng thế thủ phong cương, thường cung quyết cống.

Kim Tồn Phúc vọng tự tôn đại, thiết hiệu thi lệnh, tụ phong mại chi chúng, độc biên bỉ chi dân. Trẫm dĩ chi cung hành thiên thảo, phu Tồn Phúc đẳng ngũ nhân, tính trảm chi vu đô thị.