Ốc nhồi
của Hồ Xuân Hương

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi,
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi.
Quân tử có thương thì bóc yếm,[1]
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.

Chú giảiSửa đổi

Chú giải của Nguyễn Bỉnh Khôi, in trong sách nguồn.

  1. "Bóc yếm": Bóc cái vảy đậy ở miệng con ốc; dụng ý lỡm của tác giả.

Tài liệu nguồnSửa đổi

Thơ Hồ Xuân Huơng. NXB Văn học. Hà Nội. 1993. (Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)