Ưu phụ từ - 優婦詞
của Nguyễn Khuyến

Tác giả tự dịch ra chữ Nôm với nhan đề Lời vợ anh phường chèo.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

東鄰家有優人住
夜半優人語優婦
我亦時常做好官
如何人皆不我懼
優婦大怒罵其夫
爾年塈老何太愚?
幸哉昏夜人不識
人或識之貽妾羞
世間驚人但有二
一能生人一能死
爾既不能生死人
如何人人皆懼爾
且也爾家本貧寒
朝夕俳優求一餐
俳優皇帝且不懼
何況爾為俳優官

Đông lân gia hữu ưu nhân trú
Dạ bán ưu nhân ngữ ưu phụ
Ngã diệc thì thường tố hảo quan
Như hà nhân giai bất ngã cụ
Ưu phụ đại nộ mạ kì phu
Nhĩ niên ký lão hà thái ngu?
Hạnh tai hôn dạ nhân bất thức
Nhân hoặc thức chi di thiếp tu
Thế gian kinh nhân đãn hữu nhị
Nhất năng sinh nhân nhất năng tử
Nhĩ kí bất năng sinh tử nhân
Như hà nhân nhân giai cụ nhĩ
Thả dã nhĩ gia bản bần hàn
Triêu tịch bài ưu cầu nhất xan
Bài ưu hoàng đế thả bất cụ
Hà huống nhĩ vi bài ưu quan