Đoạn trường tân thanh đề từ

Đoạn trường tân thanh đề từ - 斷腸新聲題辭
của Phạm Quý Thích, do Phạm Quý Thích dịch

Bài thơ tổng vịnh Truyện Kiều của Phạm Quý Thích, bản gốc chữ Hán và bản diễn Nôm của chính tác giả.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Bản diễn Nôm

佳人不是到錢塘
半世烟花債未償
玉面豈應埋水國
冰心自可對金郎
斷腸夢裡根緣了
薄命琴終怨恨長
一片才情千古累
新聲到底為誰傷

Giai-nhân bất thị đáo Tiền-đường,
Bán thế yên-hoa trái vị thường.
Ngọc diện khởi ưng mai thủy-quốc,
Băng-tâm tự khả đối Kim-lang.
Đoạn trường mộng lý căn duyên liễu,
Bạc mệnh cầm chung oán-hận trường.
Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy,
Tân thanh đáo để vị thùy thương.

Giọt nước Tiền-đường chẳng rửa oan,
Phong-ba chưa trắng nợ hồng-nhan.
Lòng còn tơ vướng chàng Kim-Trọng,
Gót ngọc khôn đành chốn thủy-quan[1].
Nửa giấc đoạn-trường tan gối điệp[2],
Một dây bạc-mệnh dứt cầm loan[3].
Cho hay những kẻ tài tình lắm,
Trời bắt làm gương để thế-gian.

   
Chú thích

  1. Thủy-quan: như chữ « thủy-phủ » nơi thủy-thần ở.
  2. Gối điệp (điệp: con bướm): xưa Trang-Chu nằm chiêm-bao thấy mình hóa ra con bướm, nên giấc chiêm-bao y gọi là « giấc điệp », gối nằm chiêm-bao gọi là « gối điệp ».
  3. Cầm loan (cầm: đàn, loan: con cái của chim phượng), nghĩa bóng: tình hòa-hợp của hai vợ chồng hoặc của hai tình-nhân.


   Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:
 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.