Đi sứ nước Pháp (Tôn Thọ Tường)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Đi sứ nước Pháp.
Đi sứ nước Pháp
của Tôn Thọ Tường

Múa gươm, quăng chén cất mình đi,
Bịn rịn đâu màng thói nữ-nhi.
Mây khói một màu thuyền thoát-thoát!
Biển trời muôn dặm núi ti-ti.
Phương xa xe ngựa lừa đi đến;
Nước cũ non sông ngóng lúc về.
Tên cỏ cung dâu là chí trẻ,
Danh mà chi đó, lợi mà chi?

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.