Đi câu
của Phan Văn Trị

Theo Lê Quang Chiểu trong Quốc âm thi hiệp tuyển, thì đây là bài họa của Phan Văn Trị, còn tác giả bài xướng là ai thì chưa rõ.

Người hỡi Nghiêm Lăng[1] có biết chăng?
Lòng ta ý gã đố ai bằng?
Nửa cần thú vị trời trời nước,
Một sợi kinh luân gió gió trăng.
Thao lược đã đành ngàn dặm bủa,
Giang sơn tóm rốc một tay phăng.
Xưa nay cũng một lòng sông Vị,
Mơ tưởng xe Châu[2] biếng nói năng.

   
Chú thích

  1. Nghiêm Lăng là một cao sĩ đời nhà Hán (Trung Quốc) . Sau khi diệt được Vương Mãng, vua Quang Võ nhiều lần cho người đến rước ông về giúp, nhưng mãi về sau ông mới nhận lời.
  2. Lã Vọng tức Khương Tử Nha, một hôm ngồi câu ở sông Vị, gặp vua nhà Châu đi săn. Biết ông có tài, nhà vua liền mời lên xe để cùng về rồi phong làm tể tướng.