Muôn việc cho hay số ở trời,
Cái thân chìm nổi biết là nơi.
Mấy hồi tên đạn ra tay thử,
Ngàn dặm non sông dạo gót chơi.
Chén rượu tân đình[1] nào luận tiệc,
Câu thơ cổ quốc chẳng ra lời.
Cương thường bởi biết mang nên nặng,
Hổ đứng làm trai chác nợ đời.

   
Chú thích

  1. Tân đình: Đời Hán có dựng lên mấy nhà lớn ở một đám đất cao thoáng để làm nơi tiễn người đi xa, nơi ấy gọi là tân đình.