Đời người  (1939) 
của Nam Trân

In trong tập Huế, Đẹp và Thơ.

Kính tặng Lương Thúc Kỳ tiên sinh

I
Thuyền. Sóng cả.
Bá, Thúc:
Trúc.
Châu, Y:
Đi.
Vinh hoa,
Nhục nhã
Gì gì
Thuyền. Sóng cả.
Chiếc lá:
Đời người.
khóc?
- Cóc
Cười!

II
Trầm - Trầm
Về đất đen,
Cùng đèn sáng.
Mối
Mây.
Ai quá hay?
Ai bợp tai?
Ai sáng? ư?
Thanh tư.
Tư thủ.
Hủ!