Độc Dịch (Trần Minh Tông)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Độc Dịch.
Độc Dịch - 讀易
của Trần Minh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

三絕韋編大易經,
乾坤全在此身形。
移時靜見陽消息,
鎮日潛觀物發生。
俯仰若能心不作,
行藏何處道無成。
風爐一炷沉香裊,
啼鳥數聲春晝晴。

Tam tuyệt vi biên đại Dịch kinh,
Càn khôn toàn tại thử thân hình.
Di thời tĩnh kiến dương tiêu tức,
Trấn nhật tiềm quan vật phát sinh.
Phủ ngưỡng nhược năng tâm bất tạc,
Hành tàng hà xứ đạo vô thành.
Phong lô nhất chú trầm hương niểu,
Đề điểu sổ thanh xuân trú tình.

Kinh Dịch lớn lao đã ba lần đứt lề da,
Tất cả trời đất đều ở trong thân hình này cả.
Chốc lát lặng thấy sự sinh diệt của khí dương,
Suốt ngày ngầm xem sự nẩy nở của muôn vật.
Cúi nhìn trời đất, ngẩng nhìn trời mà lòng chẳng thẹn,
Dù ra giúp nước hay ở ẩn, bề nào đạo chẳng thành.
Một nén hương trầm trong lò, khói lên nghi ngút,
Vài tiếng chim kêu giữa ngày xuân tạnh sáng.