Đền Sầm Nghi Đống

Đền Sầm Nghi Đống
của Hồ Xuân Hương

Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo
Kìa đền thái thú đứng cheo leo
Ví đây đổi phận là trai nhỉ
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu!

Tài liệu nguồnSửa đổi

Thơ Hồ Xuân Huơng. NXB Văn học. Hà Nội. 1993. (Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)