Đề Vi, Lư tập hậu

Đề Vi, Lư tập hậu - 題韋盧集後
của Nguyễn Du

Vi: tức Vi Ứng Vật (755-832), nhà thơ Đường chịu ảnh hưởng của Đào Tiềm và Vương Duy. : Lư Chiếu Lân (637-690?), và Lư Đồng đều là nhà thơ Đường có tiếng. Ở đây không biết là tác giả muốn nói nhà thơ họ Đường nào.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

詩人不得見,
見詩如見人。
大山興寶藏,
獨鶴出風塵。
針芥易相感,
越胡難似親。
三唐千載後,
寂寞久無文。

Thi nhân bất đắc kiến,
Kiến thi như kiến nhân.
Đại sơn hưng bảo tạng,
Độc hạc xuất phong trần.
Châm giới dị tương cảm[1],
Việt Hồ[2] nan tự thân.
Tam Đường[3] thiên tải hậu,
Tịch mịch cửu vô văn.

   
Chú thích

  1. Do câu "Từ thạch năng dẫn châm, hổ phách năng thân giới" (đá nam châm hút kim khí, hổ phách hút hạt cải), ý nói những người tính tình hợp nhau thì dễ thành bạn
  2. Việt ở Nam, Hồ ở Bắc, xa cách thì khó mà thân nhau
  3. Thịnh Đường, Trung Đường, và Vãn Đường ở đời Đường