Đề Trung liệt miếu

Đề Trung liệt miếu
của Nguyễn Tư Giản
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Đề Trung liệt miếu[1]
Tam nhân hạo nhiên khí,
Địa dị các thành nhân.
Nhĩ thủy vô hàng tướng,
Nùng sơn hữu vĩ nhân.
Di dân do thế lệ,
Vãng sự ích toan tân.
Y tích huyền ca địa,
Trường chiêm miếu mạo tân.

Đề miếu Trung liệt
Ba bậc người giỏi, có khí hạo nhiên[2],
Mỗi người một địa vị đều liều mình vì nghĩa.
Sông Nhĩ không có hàng tướng,
Núi Nùng có nhiều vĩ nhân.
Dân sống sót còn rơi lệ,
Việc đã qua thêm chua cay.
Chốn này xưa là nơi nhà học.
Nay thấy ngôi miếu mới dựng lên.

   
Chú thích

  1. Trung liệt miếu: miếu thờ các vị chết vì trung với nước. Miếu này khi mới lập thì dựng ở gần nha Đốc học Hà Nội (sau phố Sinh Từ, gần ga Hàng Cỏ ngày nay) thờ ba bậc trung thần là Đoàn Thọ, Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu. Về sau dời về gần ấp Thái Hà. Từ tháng 8-1945, nhân dân bỏ Đoàn Thọ và đem Nguyễn Cao thế vào, cũng gọi là tam trung.
  2. khí hạo nhiên: khí tiết chính thẳng cứng cỏi.