Đề Đại Than Mã Phục Ba miếu

Đề Đại Than Mã Phục Ba miếu - 題大灘馬伏波廟
của Nguyễn Du

Mã Phục Ba: tức Mã Viện, danh tướng nhà Đông Hán.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

鑿通嶺道定炎墟
蓋世功名在史書
向老大年矜钁鑠
除衣食外盡贏餘
大灘風浪留前烈
古廟松杉隔故閭
日暮城西荊棘下
霪潭遺梅更何如

Tạc thông lĩnh đạo định Viêm[1] khư
Cái thế công danh tại sử thư
Hướng lão đại niên căng quắc thước[2]
Trừ y thực ngoại tẫn doanh dư[3]
Đại Than[4] phong lãng lưu tiền liệt
Cổ miếu tùng sam cách cố lư
Nhật mộ thành Tây[5] kinh cức hạ
Dâm Đàm[6] di hối cánh hà như

Đục xuyên qua đường Ngũ lĩnh, bình định cõi Nam
Công danh trùm đời ghi trên sử sách
Già lớn tuổi rồi còn khoe quắc thước
Ngoài cơm áo ra, mọi thứ là thừa
Sóng gió Đại Than còn để dấu công oanh liệt thời trước
Cây tùng, cây sam ở ngôi miếu cổ xa cách quê nhà
Chiều tà dưới đám gai góc phía tây thành
Nỗi hận ở Dâm Đàm, sau cùng ra làm sao?

   
Chú thích

  1. Viêm: nóng. Viêm bang chỉ những xứ nóng phía Nam Trung Hoa
  2. Mã Viện ngoài 60 tuổi còn xin vua đi đánh giặc. Vua Hán không cho, Viện mặc áo giáp nhảy lên ngựa. Vua cười khen: "Ông này quắc thước lắm!" (Quắc thước tại thị ông!)
  3. Thiếu Dư, em họ của Mã Viện, nói: "Kẻ sĩ chỉ cần lo cơm áo cho đủ, ở quê hương trông nom mồ mả rung vườn. Cần gì vất vả đi kiếm công danh mà khổ thân"
  4. Một ghềnh lớn của sông Minh Giang hay Tả Giang. Truyền thuyết cho rằng Mã Viện đem quân sang Giao Chỉ đã phá thác, ghềnh để dễ đi thuyền. Cho nên những chỗ có ghềnh, thác trên các sông miền Nam Trung Quốc đều có miếu thờ Mã Viện
  5. Mộ Mã Viện chôn ở Tây Thành
  6. Tên đầm. Mã Viện đem quân đánh Hai Bà Trưng mãi không được, phải lui quân về Lãng Bạc. Trời nóng bức, hơi độc từ hồ bốc lên, diều hâu bay không được. Viện hối hận đã không nghe lời em mình