Đế Nghiêu miếu

Đế Nghiêu miếu - 帝堯廟
của Nguyễn Du

Đế Nghiêu: tức vua Nghiêu, một trong Ngũ Đế của Trung Quốc.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

太虛一點大觀之
天地無功萬物資
在日茅茨猶不剪
後身香火更何為
一中心法開群帝
千古崇祠對九疑
曾向許由讓天下
聖人名實有誰知

Thái hư nhất điểm đại quan chi
Thiên địa vô công[1] vạn vật ti (tư)
Tại nhật mao tì do bất tiễn
Hậu thân hương hỏa cánh hà vi
Nhất trung tâm pháp khai quần đế
Thiên cổ sùng từ đối Cửu Nghi[2]
Tằng hướng Hứa Do[3] nhượng thiên hạ
Thánh nhân danh thực[4] hữu thùy tri

Một điểm trong thái hư xem ra rất lớn
Trời đất vô công, muôn vật được nhờ
Lúc sống, ở nhà lợp cỏ tranh còn không cắt
Chết rồi hương khói để làm chi?
Tâm pháp "giữ đạo trung" mở lối cho các vua chúa đời sau
Ngôi đền cao nghìn thuở đối mặt núi Cửu Nghi
Từng muốn nhường thiên hạ cho Hứa Do
Danh và Thực của bậc thánh nhân có ai biết

   
Chú thích

  1. Các vua thánh theo lẽ vô vi mà muôn dân được nhờ: "Nghiêu Thuấn vô vi nhi trị" 堯舜無為而治
  2. Núi thuộc tỉnh Hồ Nam
  3. Hứa Do: tự Vũ Trọng 武仲, ẩn ở Kỳ Sơn 箕山. Vua Nghiêu 堯 đem nhường thiên hạ mà không nhận
  4. Hứa Do nói với vua Nghiêu: "Ông làm vua, thiên hạ đã bình trị rồi. Bây giờ bảo tôi thay thế thì tôi vì danh à ? Danh chỉ là khách, Thực mới là chủ"