Quản lý nhóm toàn cục

Đây là danh sách tất cả các nhóm người dùng toàn cục được thiết lập tại mạng wiki này, cùng với các quyền truy cập và bộ wiki. Những người đủ quyền có thể xóa nhóm bằng cách xóa tất cả các quyền lợi khỏi nó.

NhómQuyền lợi
Người trợ giúp bộ lọc sai phạm
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem mục nhật trình của các bộ lọc sai phạm riêng (abusefilter-log-private)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem những bộ lọc phá hoại được đánh dấu riêng tư (abusefilter-view-private)
 • Xem nhật trình chặn spam vì danh sách đen (spamblacklistlog)
Abuse filter maintainers
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem mục nhật trình của các bộ lọc sai phạm riêng (abusefilter-log-private)
 • Tạo hoặc sửa đổi các bộ lọc sai phạm (abusefilter-modify)
 • tạo hoặc thay đổi bộ lọc sai phạm toàn cầu (abusefilter-modify-global)
 • Sửa đổi bộ lọc sai phạm có hành vi bị hạn chế (abusefilter-modify-restricted)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem những bộ lọc phá hoại được đánh dấu riêng tư (abusefilter-view-private)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
Người được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
Người được miễn điền CAPTCHA
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
Sáng lập viên
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Xem các mục trong nhật trình sai phạm (abusefilter-hidden-log)
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem mục nhật trình của các bộ lọc sai phạm riêng (abusefilter-log-private)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem những bộ lọc phá hoại được đánh dấu riêng tư (abusefilter-view-private)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Trộn tài khoản của họ (centralauth-merge)
 • Xem nhật trình CheckUser (checkuser-log)
 • Mở tài khoản mới (createaccount)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Sửa trang (edit)
 • Bỏ qua vụ cấm toàn cục (globalblock-exempt)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Nhập trang bằng tải tập tin (importupload)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
 • Đánh dấu sửa đổi nhỏ (minoredit)
 • Di chuyển trang (move)
 • Xem dữ liệu riêng OAuth (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Tẩy sạch vùng nhớ đệm của trang (purge)
 • Đọc trang (read)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Gửi thư điện tử cho thành viên khác (sendemail)
 • Xem nhật trình chặn spam vì danh sách đen (spamblacklistlog)
 • Xem nhật trình riêng tư (suppressionlog)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Xem nhật trình chặn tiêu đề vì danh sách đen (titleblacklistlog)
 • Bỏ qua các tác vụ cấm tự động các nút thoát Tor (torunblocked)
 • Xem danh sách các trang chưa theo dõi (unwatchedpages)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Xem các tập tin và trang bị xóa trong các không gian tên Tập tin và Thảo luận Tập tin (viewdeletedfile)
 • Xem dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ địa chỉ thư điện tử hoặc tên thật) (viewmyprivateinfo)
 • Xem danh sách theo dõi của mình (viewmywatchlist)
 • Xem các phiên bản được ẩn mà mọi người khác không thấy được (viewsuppressed)
Bot toàn cục
(quản lý | danh sách thành viên)
Các wiki trong phạm vi của nhóm này: Global bot wikis
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Tự động đánh dấu phiên bản của mình là đã “xem qua” (autoreview)
 • Được đối xử như tác vụ tự động (bot)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Không báo về tin nhắn mới khi trang thảo luận chỉ được sửa đổi nhỏ (nominornewtalk)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
global-deleter
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Xóa trang (delete)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Phục hồi trang (undelete)
Người tạo bảng Flow toàn cục
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Tạo bảng tin Thảo luận Cấu trúc tại bất kỳ đâu (flow-create-board)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
Người sửa giao diện toàn cục
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa kiểu nội dung của trang (editcontentmodel)
 • Sửa đổi các trang có mức độ khóa “Chỉ cho phép những người sửa đổi” (editeditorprotected)
 • Sửa đổi các trang có mức độ khóa “Chỉ cho phép những người tự duyệt” (editextendedsemiprotected)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa trang khóa ở mức “Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)” (editprotected)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Sửa đổi CSS toàn trang (editsitecss)
 • Sửa đổi JavaScript toàn trang (editsitejs)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Sửa tập tin CSS của người dùng khác (editusercss)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript của người dùng khác (edituserjs)
 • Sửa đổi các trang bị hạn chế (extendedconfirmed)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Thay đổi mức khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Sửa đội các bản mẫu bị khóa (templateeditor)
Người được miễn cấm IP toàn cục
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Bỏ qua vụ cấm toàn cục (globalblock-exempt)
 • Bỏ qua các tác vụ cấm tự động các nút thoát Tor (torunblocked)
Người lùi sửa toàn cục
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Tự động duyệt khi lùi sửa tất cả (autoreviewrestore)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Đánh dấu sửa đổi phục hồi là sửa đổi bot (markbotedits)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển trang có phiên bản ổn định (movestable)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Dùng tính năng tuần tra thay đổi gần đây (patrolmarks)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
Bảo quản viên toàn cục
(quản lý | danh sách thành viên)
Các wiki trong phạm vi của nhóm này: Opted-out of global sysop wikis
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Tạo hoặc sửa đổi các bộ lọc sai phạm (abusefilter-modify)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Tự động duyệt khi lùi sửa tất cả (autoreviewrestore)
 • Cấm thành viên khác sửa đổi (block)
 • Cấm người dùng gửi thư điện tử (blockemail)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Xóa trang (delete)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xóa và phục hồi khoản mục nhật trình nào đó (deletelogentry)
 • Xóa và phục hồi phiên bản nào đó của trang (deleterevision)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa trang khóa ở mức “Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)” (editprotected)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Sửa đổi CSS toàn trang (editsitecss)
 • Sửa đổi JavaScript toàn trang (editsitejs)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Sửa tập tin CSS của người dùng khác (editusercss)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript của người dùng khác (edituserjs)
 • Sửa tập tin JSON của người dùng khác (edituserjson)
 • Xóa đề tài và bài đăng Thảo luận Cấu trúc (flow-delete)
 • Sửa bài đăng Thảo luận Cấu trúc của người dùng khác (flow-edit-post)
 • Ẩn các đề tài và bài đăng Thảo luận Cấu trúc (flow-hide)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
 • Đánh dấu sửa đổi phục hồi là sửa đổi bot (markbotedits)
 • Trộn lịch sử trang (mergehistory)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển trang thể loại (move-categorypages)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Di chuyển tập tin (movefile)
 • Di chuyển trang có phiên bản ổn định (movestable)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Xóa trang hàng loạt (nuke)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Bỏ qua kiểm tra tên (override-antispoof)
 • Đánh dấu tuần tra sửa đổi (patrol)
 • Thay đổi mức khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Tải đè tập tin cũ do chính mình tải lên (reupload-own)
 • Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung (reupload-shared)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Xem nhật trình chặn spam vì danh sách đen (spamblacklistlog)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Sửa đội các bản mẫu bị khóa (templateeditor)
 • Xem nhật trình chặn tiêu đề vì danh sách đen (titleblacklistlog)
 • Phục hồi trang (undelete)
 • Xem danh sách các trang chưa theo dõi (unwatchedpages)
 • Tải tập tin lên (upload)
Người nhập trang vào wiki mới
(quản lý | danh sách thành viên)
(không có hiệu lực trong wiki này)
Các wiki trong phạm vi của nhóm này: All existing wikis
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Xóa trang (delete)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa trang khóa ở mức “Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)” (editprotected)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Sửa đổi CSS toàn trang (editsitecss)
 • Sửa đổi JavaScript toàn trang (editsitejs)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Nhập trang bằng tải tập tin (importupload)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Thay đổi mức khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Phục hồi trang (undelete)
Two-factor authentication testers
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
Ombuds
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Xem các mục trong nhật trình sai phạm (abusefilter-hidden-log)
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem mục nhật trình của các bộ lọc sai phạm riêng (abusefilter-log-private)
 • Xem dữ liệu riêng tư trong nhật trình sai phạm (abusefilter-privatedetails)
 • Xem nhật ký truy cập chi tiết riêng tư của AbuseFilter (abusefilter-privatedetails-log)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem những bộ lọc phá hoại được đánh dấu riêng tư (abusefilter-view-private)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Kiểm tra địa chỉ IP và các thông tin khác của thành viên (checkuser)
 • Xem nhật trình CheckUser (checkuser-log)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Xem nhật trình riêng tư (suppressionlog)
 • Xem các phiên bản được ẩn mà mọi người khác không thấy được (viewsuppressed)
Thành viên OTRS
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Đọc trang (read)
Người xuất trang đệ quy
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Xuất trang kèm theo các trang được liên kết đến với độ sâu tối đa là 5 (override-export-depth)
Nhân viên
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Xem các mục trong nhật trình sai phạm (abusefilter-hidden-log)
 • Ẩn mục trong nhật trình sai phạm (abusefilter-hide-log)
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem mục nhật trình của các bộ lọc sai phạm riêng (abusefilter-log-private)
 • Tạo hoặc sửa đổi các bộ lọc sai phạm (abusefilter-modify)
 • tạo hoặc thay đổi bộ lọc sai phạm toàn cầu (abusefilter-modify-global)
 • Sửa đổi bộ lọc sai phạm có hành vi bị hạn chế (abusefilter-modify-restricted)
 • Xem dữ liệu riêng tư trong nhật trình sai phạm (abusefilter-privatedetails)
 • Xem nhật ký truy cập chi tiết riêng tư của AbuseFilter (abusefilter-privatedetails-log)
 • Hồi lại tất cả thay đổi theo một bộ lọc vi phạm cho trước (abusefilter-revert)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem những bộ lọc phá hoại được đánh dấu riêng tư (abusefilter-view-private)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Xóa trang có lịch sử lớn (bigdelete)
 • Cấm thành viên khác sửa đổi (block)
 • Cấm người dùng gửi thư điện tử (blockemail)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Trộn tài khoản của họ (centralauth-merge)
 • Bỏ hợp nhất tài khoản chung (centralauth-unmerge)
 • Quản lý thông báo chung (centralnotice-admin)
 • Kiểm tra địa chỉ IP và các thông tin khác của thành viên (checkuser)
 • Xem nhật trình CheckUser (checkuser-log)
 • Xóa trang (delete)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xóa và phục hồi khoản mục nhật trình nào đó (deletelogentry)
 • Xóa và phục hồi phiên bản nào đó của trang (deleterevision)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa kiểu nội dung của trang (editcontentmodel)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa trang khóa ở mức “Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)” (editprotected)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Sửa đổi CSS toàn trang (editsitecss)
 • Sửa đổi JavaScript toàn trang (editsitejs)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Sửa tập tin CSS của người dùng khác (editusercss)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript của người dùng khác (edituserjs)
 • Sửa tập tin JSON của người dùng khác (edituserjson)
 • Sửa đổi các trang bị hạn chế (extendedconfirmed)
 • Tạo bảng tin Thảo luận Cấu trúc tại bất kỳ đâu (flow-create-board)
 • Xóa đề tài và bài đăng Thảo luận Cấu trúc (flow-delete)
 • Sửa bài đăng Thảo luận Cấu trúc của người dùng khác (flow-edit-post)
 • Ẩn các đề tài và bài đăng Thảo luận Cấu trúc (flow-hide)
 • Xóa hẳn một số phiên bản Thảo luận Cấu trúc (flow-suppress)
 • Sửa đổi các định nghĩa tiện ích (gadgets-definition-edit)
 • Sửa đổi trang tiện ích JavaScript và CSS (gadgets-edit)
 • Bỏ qua vụ cấm toàn cục (globalblock-exempt)
 • Tắt tác vụ cấm toàn cục tại địa phương (globalblock-whitelist)
 • Cấm thành viên, rồi ẩn nó đi (hideuser)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Nhập trang bằng tải tập tin (importupload)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Di chuyển tập tin (movefile)
 • Di chuyển trang có phiên bản ổn định (movestable)
 • Quản lý tiêu dùng OAuth (mwoauthmanageconsumer)
 • Quản lý các quyền OAuth được cấp (mwoauthmanagemygrants)
 • Đề xuất tiêu dùng OAuth mới (mwoauthproposeconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
 • Xem dữ liệu riêng OAuth (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Xóa trang hàng loạt (nuke)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Bỏ qua kiểm tra tên (override-antispoof)
 • Dùng tính năng tuần tra thay đổi gần đây (patrolmarks)
 • Thay đổi mức khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Tẩy sạch vùng nhớ đệm của trang (purge)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung (reupload-shared)
 • Đánh dấu các phiên bản là đã “xem qua” (review)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Gửi thư điện tử cho thành viên khác (sendemail)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Cấu hình cho phiên bản ổn định được lựa chọn và hiển thị như thế nào (stablesettings)
 • Xem nhật trình riêng tư (suppressionlog)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Xem và hiện/ẩn các phiên bản trang cụ thể đối với mọi người dùng khác (suppressrevision)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Ghi đè lên danh sách đen tên người dùng (tboverride-account)
 • Sửa đội các bản mẫu bị khóa (templateeditor)
 • Đặt lại các video hỏng hoặc đã chuyển mã để chèn chúng nó lại vào hàng đợi việc. (transcode-reset)
 • Xem thông tin về hoạt động chuyển mã đang xảy ra (transcode-status)
 • Tự bỏ cấm (unblockself)
 • Phục hồi trang (undelete)
 • Xem danh sách các trang chưa theo dõi (unwatchedpages)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải tập tin từ địa chỉ URL (upload_by_url)
Tiếp viên
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Xem các mục trong nhật trình sai phạm (abusefilter-hidden-log)
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem mục nhật trình của các bộ lọc sai phạm riêng (abusefilter-log-private)
 • Tạo hoặc sửa đổi các bộ lọc sai phạm (abusefilter-modify)
 • Sửa đổi bộ lọc sai phạm có hành vi bị hạn chế (abusefilter-modify-restricted)
 • Xem nhật ký truy cập chi tiết riêng tư của AbuseFilter (abusefilter-privatedetails-log)
 • Hồi lại tất cả thay đổi theo một bộ lọc vi phạm cho trước (abusefilter-revert)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem những bộ lọc phá hoại được đánh dấu riêng tư (abusefilter-view-private)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Tự động duyệt khi lùi sửa tất cả (autoreviewrestore)
 • Xóa trang có lịch sử lớn (bigdelete)
 • Cấm thành viên khác sửa đổi (block)
 • Cấm người dùng gửi thư điện tử (blockemail)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Trộn tài khoản của họ (centralauth-merge)
 • Quản lý thông báo chung (centralnotice-admin)
 • Xem nhật trình CheckUser (checkuser-log)
 • Mở tài khoản mới (createaccount)
 • Tạo trang (không phải trang thảo luận) (createpage)
 • Tạo trang thảo luận (createtalk)
 • Xóa trang (delete)
 • Xóa thẻ khỏi cơ sở dữ liệu (deletechangetags)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xóa và phục hồi khoản mục nhật trình nào đó (deletelogentry)
 • Xóa và phục hồi phiên bản nào đó của trang (deleterevision)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa kiểu nội dung của trang (editcontentmodel)
 • Sửa đổi các trang có mức độ khóa “Chỉ cho phép những người sửa đổi” (editeditorprotected)
 • Sửa đổi các trang có mức độ khóa “Chỉ cho phép những người tự duyệt” (editextendedsemiprotected)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa đổi tùy chọn của bạn (editmyoptions)
 • Sửa trang khóa ở mức “Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)” (editprotected)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Sửa đổi CSS toàn trang (editsitecss)
 • Sửa đổi JavaScript toàn trang (editsitejs)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Sửa tập tin CSS của người dùng khác (editusercss)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript của người dùng khác (edituserjs)
 • Sửa tập tin JSON của người dùng khác (edituserjson)
 • Sửa đổi các trang bị hạn chế (extendedconfirmed)
 • Tạo bảng tin Thảo luận Cấu trúc tại bất kỳ đâu (flow-create-board)
 • Xóa đề tài và bài đăng Thảo luận Cấu trúc (flow-delete)
 • Sửa bài đăng Thảo luận Cấu trúc của người dùng khác (flow-edit-post)
 • Ẩn các đề tài và bài đăng Thảo luận Cấu trúc (flow-hide)
 • Xóa hẳn một số phiên bản Thảo luận Cấu trúc (flow-suppress)
 • Bỏ qua vụ cấm toàn cục (globalblock-exempt)
 • Tắt tác vụ cấm toàn cục tại địa phương (globalblock-whitelist)
 • Sử dụng GWToolset (gwtoolset)
 • Cấm thành viên, rồi ẩn nó đi (hideuser)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Nhập trang bằng tải tập tin (importupload)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
 • Tạo và bật/tắt thẻ (managechangetags)
 • Đánh dấu sửa đổi phục hồi là sửa đổi bot (markbotedits)
 • Gửi thông báo cho nhiều người cùng một lúc (massmessage)
 • Trộn lịch sử trang (mergehistory)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển trang thể loại (move-categorypages)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Di chuyển tập tin (movefile)
 • Di chuyển trang có phiên bản ổn định (movestable)
 • Quản lý tiêu dùng OAuth (mwoauthmanageconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • Xem dữ liệu riêng OAuth (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Tạo thư tin (newsletter-create)
 • Xóa thư tin (newsletter-delete)
 • Thêm hoặc xóa người xuất bản hoặc người theo dõi thư tin (newsletter-manage)
 • Phục hồi thư tin (newsletter-restore)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Xóa trang hàng loạt (nuke)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Access to log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • Bỏ qua kiểm tra tên (override-antispoof)
 • Đánh dấu các phiên bản của trang là cần dịch (pagetranslation)
 • Đánh dấu tuần tra sửa đổi (patrol)
 • Dùng tính năng tuần tra thay đổi gần đây (patrolmarks)
 • Thay đổi mức khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Tẩy sạch vùng nhớ đệm của trang (purge)
 • Đổi tên thành viên (renameuser)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Tải đè tập tin cũ do chính mình tải lên (reupload-own)
 • Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung (reupload-shared)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Đặt cố vấn của người dùng (setmentor)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Xem nhật trình chặn spam vì danh sách đen (spamblacklistlog)
 • Cấu hình cho phiên bản ổn định được lựa chọn và hiển thị như thế nào (stablesettings)
 • Xem nhật trình riêng tư (suppressionlog)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Ghi đè lên danh sách đen tên người dùng (tboverride-account)
 • Sửa đội các bản mẫu bị khóa (templateeditor)
 • Xem nhật trình chặn tiêu đề vì danh sách đen (titleblacklistlog)
 • Bỏ qua các tác vụ cấm tự động các nút thoát Tor (torunblocked)
 • Xem thông tin về hoạt động chuyển mã đang xảy ra (transcode-status)
 • Nhập các bản dịch ngoại tuyến (translate-import)
 • Quản lý các nhóm thông điệp (translate-manage)
 • Duyệt các bản dịch (translate-messagereview)
 • Tự bỏ cấm (unblockself)
 • Phục hồi trang (undelete)
 • Xem danh sách các trang chưa theo dõi (unwatchedpages)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải tập tin từ địa chỉ URL (upload_by_url)
 • Xem các phiên bản được ẩn mà mọi người khác không thấy được (viewsuppressed)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
Quản trị viên hệ thống
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Xem các mục trong nhật trình sai phạm (abusefilter-hidden-log)
 • Ẩn mục trong nhật trình sai phạm (abusefilter-hide-log)
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem mục nhật trình của các bộ lọc sai phạm riêng (abusefilter-log-private)
 • Tạo hoặc sửa đổi các bộ lọc sai phạm (abusefilter-modify)
 • tạo hoặc thay đổi bộ lọc sai phạm toàn cầu (abusefilter-modify-global)
 • Sửa đổi bộ lọc sai phạm có hành vi bị hạn chế (abusefilter-modify-restricted)
 • Hồi lại tất cả thay đổi theo một bộ lọc vi phạm cho trước (abusefilter-revert)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem những bộ lọc phá hoại được đánh dấu riêng tư (abusefilter-view-private)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Xóa trang có lịch sử lớn (bigdelete)
 • Cấm thành viên khác sửa đổi (block)
 • Cấm người dùng gửi thư điện tử (blockemail)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Khóa hoặc mở khóa tài khoản chung (centralauth-lock)
 • Trộn tài khoản của họ (centralauth-merge)
 • Cưỡng chế hoặc ẩn tài khoản chung (centralauth-oversight)
 • Bỏ hợp nhất tài khoản chung (centralauth-unmerge)
 • Xóa trang (delete)
 • Xóa thẻ khỏi cơ sở dữ liệu (deletechangetags)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xóa và phục hồi khoản mục nhật trình nào đó (deletelogentry)
 • Xóa và phục hồi phiên bản nào đó của trang (deleterevision)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa trang khóa ở mức “Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)” (editprotected)
 • Sửa đổi CSS toàn trang (editsitecss)
 • Sửa đổi JavaScript toàn trang (editsitejs)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Sửa tập tin CSS của người dùng khác (editusercss)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript của người dùng khác (edituserjs)
 • Sửa tập tin JSON của người dùng khác (edituserjson)
 • Tạo bảng tin Thảo luận Cấu trúc tại bất kỳ đâu (flow-create-board)
 • Xóa đề tài và bài đăng Thảo luận Cấu trúc (flow-delete)
 • Sửa thành viên của nhóm toàn cục (globalgroupmembership)
 • Quản lý nhóm toàn cục (globalgrouppermissions)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Xuất trang kèm theo các trang được liên kết đến với độ sâu tối đa là 5 (override-export-depth)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Ghi đè lên danh sách đen tên người dùng (tboverride-account)
 • Sửa đội các bản mẫu bị khóa (templateeditor)
 • Tự bỏ cấm (unblockself)
 • Phục hồi trang (undelete)
 • Tải tập tin từ địa chỉ URL (upload_by_url)
 • Sửa tất cả quyền thành viên (userrights)
 • Sửa quyền thành viên của các thành viên ở các wiki khác (userrights-interwiki)
WMF Ops Monitoring
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Được đối xử như tác vụ tự động (bot)
Nhà nghiên cứu WMF
(quản lý | danh sách thành viên)
Nhóm này hoạt động trên mọi wiki.
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Xem nhật trình riêng tư (suppressionlog)
 • Xem và hiện/ẩn các phiên bản trang cụ thể đối với mọi người dùng khác (suppressrevision)
 • Phục hồi trang (undelete)