Khúc giang kỳ 2 (Trương Minh Ký dịch) – Theo ngôn ngữ khác