Hai thằng ăn trộm với con lừa – Theo ngôn ngữ khác