Quản lý bộ lọc sai phạm

Chỉ trong 189 tác vụ cuối, 0 (0%) tác vụ đã đạt đến điều kiện giới hạn của 1.000. 2 (1,06%) tác vụ đã trùng với một trong những bộ lọc hiện đang kích hoạt.

Hoan nghênh bạn đã và trang quản lý Bộ lọc sai phạm. Bộ lọc sai phạm là chức năng phần mềm để tự động xử lý các tác vụ trang theo điều kiện. Trang này có danh sách bộ lọc định trước để cấu hình.

Các bộ lọc

Tùy chọn
ID bộ lọc Mô tả công khai Hậu quả Trạng thái Chỉnh sửa lần cuối Mức hiển thị Nhóm bô lọc
Không tìm thấy kết quả