Bản mẫu chưa dùng

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 18:53, ngày 25 tháng 1 năm 2021. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Trang này liệt kê tất cả các trang trong không gian tên Bản mẫu mà chưa được dùng trong trang nào khác. Hãy nhớ kiểm tra các liên kết khác đến bản mẫu trước khi xóa chúng.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bản mẫu:!‏‎ (liên kết khác)
 2. Bản mẫu:Babel-1‏‎ (liên kết khác)
 3. Bản mẫu:Babel-4‏‎ (liên kết khác)
 4. Bản mẫu:Bài mẫu‏‎ (liên kết khác)
 5. Bản mẫu:Bài đăng LQT được nhập có người ký tên khác‏‎ (liên kết khác)
 6. Bản mẫu:Bài đăng LQT được nhập của người dùng đàn áp‏‎ (liên kết khác)
 7. Bản mẫu:Bản mẫu rỗng‏‎ (liên kết khác)
 8. Bản mẫu:Catmore‏‎ (liên kết khác)
 9. Bản mẫu:Cb-cấm‏‎ (liên kết khác)
 10. Bản mẫu:Center block‏‎ (liên kết khác)
 11. Bản mẫu:Chính thluận khác‏‎ (liên kết khác)
 12. Bản mẫu:Chú thích bên cuối‏‎ (liên kết khác)
 13. Bản mẫu:Chú thích bên trái‏‎ (liên kết khác)
 14. Bản mẫu:Chú thích bên đầu‏‎ (liên kết khác)
 15. Bản mẫu:Chỗ thử‏‎ (liên kết khác)
 16. Bản mẫu:Chờ chút‏‎ (liên kết khác)
 17. Bản mẫu:Chờ chút/tb3‏‎ (liên kết khác)
 18. Bản mẫu:Chờ chút/tải sẵn‏‎ (liên kết khác)
 19. Bản mẫu:Chữ co giãn/doc‏‎ (liên kết khác)
 20. Bản mẫu:Click‏‎ (liên kết khác)
 21. Bản mẫu:Col-3‏‎ (liên kết khác)
 22. Bản mẫu:Col-4‏‎ (liên kết khác)
 23. Bản mẫu:Col-5‏‎ (liên kết khác)
 24. Bản mẫu:Col-6‏‎ (liên kết khác)
 25. Bản mẫu:Column-gap‏‎ (liên kết khác)
 26. Bản mẫu:Cx-ld-tb‏‎ (liên kết khác)
 27. Bản mẫu:Cx-vonghia-tb‏‎ (liên kết khác)
 28. Bản mẫu:Cx-vpbq‏‎ (liên kết khác)
 29. Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Chính‏‎ (liên kết khác)
 30. Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Thảo luận‏‎ (liên kết khác)
 31. Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Tác gia‏‎ (liên kết khác)
 32. Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Trang/Trợ giúp:Chỗ thử‏‎ (liên kết khác)
 33. Bản mẫu:Có thảo luận mục lục‏‎ (liên kết khác)
 34. Bản mẫu:Cột‏‎ (liên kết khác)
 35. Bản mẫu:Danh sách đánh thứ tự‏‎ (liên kết khác)
 36. Bản mẫu:Di chuyển/doc‏‎ (liên kết khác)
 37. Bản mẫu:Di chuyển đến Wikibooks‏‎ (liên kết khác)
 38. Bản mẫu:Di chuyển đến Wikipedia‏‎ (liên kết khác)
 39. Bản mẫu:Documentation/docname‏‎ (liên kết khác)
 40. Bản mẫu:Dotted TOC page listing/10‏‎ (liên kết khác)
 41. Bản mẫu:Editnotice pagename‏‎ (liên kết khác)
 42. Bản mẫu:Eras‏‎ (liên kết khác)
 43. Bản mẫu:ErasTQ‏‎ (liên kết khác)
 44. Bản mẫu:Family tree/step2‏‎ (liên kết khác)
 45. Bản mẫu:Giấy phép dịch/thử‏‎ (liên kết khác)
 46. Bản mẫu:Harvnb‏‎ (liên kết khác)
 47. Bản mẫu:HideIfEmpty‏‎ (liên kết khác)
 48. Bản mẫu:Hoan nghênh vô danh‏‎ (liên kết khác)
 49. Bản mẫu:Hàng xám‏‎ (liên kết khác)
 50. Bản mẫu:Hộp thông báo khác/core‏‎ (liên kết khác)

Xem (50 mục trước | 50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).