Đằng Vương các - 滕王閣
của Vương Bột
Nguyên tác Hán-Việt Dịch nghĩa

滕王閣
滕王高閣臨江渚﹐
佩玉鳴鸞罷歌舞。
畫棟朝飛南浦雲﹐
朱帘暮捲西山雨。
閑雲潭影日悠悠﹐
物換星移幾度秋。
閣中帝子今何在﹐
檻外長江空自流。

Đằng Vương các
Đằng Vương cao các lâm giang chử
Bội ngọc minh loan bãi ca vũ
Họa đống triêu phi Nam phố vân
Châu liêm mộ quyển Tây sơn vũ
Nhàn vân đàm ảnh nhật du du
Vật hoán tinh di kỷ độ thu
Các trung đế tử kim hà tại?
Hạm ngoại Trường giang không tự lưu

Gác Đằng Vương
Gác đằng vương cao ngất dựa bên bãi sông
Đeo ngọc reo chuông thôi múa hát
Cột vẽ mây bến nam bay lúc sáng sớm
Rèm châu cuốn buổi chiều thấy mưa núi tây
Mây lững lờ ngày ngày vẫn in bóng trên đầm
Vật đổi sao dời trải đã bao thu
Con vua ở trong gác nay ở chốn nào?
Ngoài hiên sông trường giang cứ chảy mãi