Đảng ta  (1960) 
của Hồ Chí Minh

Rút ở Lời khai mạc lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng.

Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình!
Đảng ta là đạo đức, là văn minh
Là thống nhất, độc lập, là hoà bình, ấm no
Công ơn Đảng thật là to
Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng