Đường Túc Tông - 唐肅宗
của Trần Anh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

奸臣賊婦惑猶深,
至孝空教淚滿襟。
南內淒涼知有以,
即真靈武豈無心。

Gian thần tặc phụ hoặc do thâm,
Chí hiếu không giao lệ mãn khâm.
Nam Nội thê lương tri hữu dĩ,
Tức chân Linh Vũ khởi vô tâm.

Tôi gian, vợ ác[1] mê hoặc sâu xa,
Luống khiên nước mắt người con chí hiếu thấm ướt vạt áo.
Đành rằng cung Nam Nội lạnh lẽo là có duyên cớ,
Nhưng việc lên ngôi đất Linh Vũ há phải là vô tâm?

   
Chú thích

  1. Chỉ Dương Quốc Trung và Dương Quý Phi