Hàn lâm tu soạn[2] kém gì ai?
Đủ cả vung, nồi, cả cóng chai[3]
Ví thử quyển thi ông được chấm
Đù cha đù mẹ đứa riêng ai.

   
Chú thích

  1. Tức hàn Triệu, vốn chỉ là tay nấu rượu, buôn bán, chạy được chút phẩm hàm.
  2. Chức tu thư, ngang hàng thất phẩm.
  3. Tu soạn toàn dụng cụ nấu rượu !