Ông vua nước Perse với các quan

Có một ông vua nước Perse, bữa kia đi săn với các quan trào. Người khát nước, mà trong đồng ấy không có suối. Gần đó có một đám vườn lớn, nhiều chanh, nho, cam, quít: vua thấy thì than rằng: “Tôi ăn thì trái ý trời là chừng nào! Vườn ấy ắt phải tan hoang chẳng không. Nếu tôi mà hái đi lấy một trái cam, thì các quan liền ăn hết trái cây vườn nầy.”