Ông tiến sĩ mới

Tiến sĩ khoa này đỗ mấy người?
Xem chừng hay chữ có ông thôi!
Nghe văn mà gớm cho ông mãi
Cờ biển vua ban cũng lạ đời!