Ông Hàn bị vợ dọa bỏ

Ông đã ơn vua một chữ Hàn[1]
Nay lành mai vỡ khéo đa đoan !
Được thua hai ngả, ba câu chuyện
Khôn dại trăm năm một tiếng đàn.
Chim chuột sau này, nên gắng sức .. .
Lợn gà thủa ấy đã nên oan.
Có ai làm thủng, ông không biết,[2]
Còn phải mang điều với gái ngoan.

   
Chú thích

  1. Tức chức "hàn lâm". Trong bài thơ tác giả chơi chữ với nghĩa "hàn gắn", kể cả hàn gắn "tình" lẫn hàn "xoong nồi".
  2. Tài của ông "hàn" chỉ có thể biết xoong nồi lành hay thủng, còn gái thì ông chịu không biết được gì