Vay sư không được

Ông bán làm chi đứa trọc đầu?
Đầu không có tóc bám vào đâu?
Nghĩ mình nghiện nặng cho nên kiết,
Đành nó ăn chay ý hẳn giàu.
Một vốn bốn lời mong có lãi
Năm liều bảy lĩnh tưởng nên câu
Thế mà không được buồn cười nhỉ!
Không được thì ông lại xuống tàu.