Biên dịch:Vịnh cúc

(Đổi hướng từ Vịnh cúc)
Vịnh cúc - 詠菊
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn

ISửa đổi

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

春前桃李漫紛紛,
垢葉蒼莖了不聞。
苦節若為安素分,
窮秋然後見清芬。
暗憐老圃應如是,
獨立西風孰與群。
高潔貞心非易得,
陶潛歸去始知君。

Xuân tiền đào lý mạn phân phân,
Cấu diệp thương hành liễu bất văn.
Khổ tiết nhược vi an tố phận,
Cùng thu nhiên hậu kiến thanh phân.
Ám liên lão phố ưng như thị,
Độc lập tây phong thục dữ quần.
Cao khiết trinh tâm phi dị đắc,
Đào Tiềm quy khứ thủy tri quân.

Xuân trước hoa đào hoa lý bát ngát
Không nghe than lá bẩn, cành rêu xanh.
Giữ tiết để mà yên phận vốn là thế
Cuối thu sau thấy hương thơm mát.
Thầm thương phải chịu như vậy trong vườn cũ.
Một mình chịu đựng gió tây, chẳng có ai bầu bạn
Lòng ngay thẳng, cao khiết chẳng phải dễ mà có được.
Đào Tiềm khi về, biết anh đầu tiên.

Xuân trước mận đào thắm bạt ngàn.
Lá bụi cành rêu chẳng nghe than.
Giữ tiết cho bền, phận là thế.
Nồng hương, sau thấy chất thực sang.
Thương thầm vườn cũ nên gắng vậy;
Chịu hứng gió tây độc ngang tàng.
Tiết sạch lòng ngay dễ đâu có
Về ẩn, Đào Tiềm sớm biết sang.

IISửa đổi

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

百花開時尒未開,
百花落盡尒方來。
獨當寒歲誰為偶,
不落芳心真可哀。
籬畔參差半綠竹,
窗前嬝娜新紅梅。
啣杯坐看一微笑,
不負休翁昔日栽。

Bách hoa khai thì nhĩ vị khai,
Bách hoa lạc tận nhĩ phương lai.
Độc đương hàn tuế thùy vi ngẫu,
Bất lạc phương tâm chân khả ai.
Ly bạn sâm si bán lục trúc,
Song tiền niệu na tân hồng mai.
Hàm bôi tọa khán nhất vi tiếu,
Bất phụ hưu ông tích nhật tài.

   Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:
 

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 
 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


 

Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.