Vị Hoàng hoài cổ

Nô nức qua chơi thú Vị Hoàng[1]
Này nơi phong vận đất nhiều quan[2]
Trời kia khiến vậy : sông nên bãi
Ai khéo xoay ra phố nửa làng.
Khua gõ trống chuông, chùa vẫn nức,
Xì xèo tôm tép, chợ hầu tan.
Việc làng quan lớn đi đâu cả?
Chỉ thấy năm ba bác xã bàn.[3]

   
Chú thích

  1. Vị Hoàng: sông chảy qua Nam Định. Sau do phù sa bồi đắp, sông thành đồng rồi phố xá mọc lên.
  2. Đất này có nhiều người đỗ đạt làm quan.
  3. Tình trạng ngưng trệ tiêu điều của Vị Hoàng lúc đó.