Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/84

Trang này đã được phê chuẩn.
88
 


nhờ về nghề chuyển ảnh mà được phong phú.

Âm-nhạc bản-xứ cũng đã tiến-bộ. Có nhiều nhà tài-tử đã cố-sức khuếch-trương cái nghề âm-nhạc bản-xứ: 1∘ như là học tập lối âm-nhạc Tây; 2∘ biết dùng những nhạc-khí tây; 3∘ sửa sang lại những thứ nhạc-khí lối ta cho tinh-xảo hơn xưa cùng là chế-tạo những thứ nhạc-khí mới.

Quan Tổng-đốc Hoàng-trọng-Phu, là thủ-hiến hạt Hà-đông, vốn ngài rất lưu-tâm về ba sự tiến-bộ trên này, ngài đã tạo-thành được một bọn âm-nhạc ta mà hòa-nhạc bằng những nhạc-khí tây. Khi cuộc Hội-chợ Hanoi cũng có phường-nhạc Huế, hòa các bài nhạc lối tây. Trong vài năm nữa thì các nhà tài-tử bản-xứ sẽ lựa trong lối âm-nhạc tây những cung bậc, cùng là những thứ nhạc-khí có thể bổ khuyết cho lối âm-nhạc ta. Hiện đã có nhiều người Đại-pháp thực-hành cái ý-kiến này rồi: vì trong nghề âm-nhạc của nước Đại-pháp thì có đủ các lối nhạc của các thời-đại và của khắp các nước.

Nghề âm-nhạc ở Hanoi và ở Ha-đông ngày nay đã tiến-bộ thì sẽ có ảnh-hưởng đi khắp xứ Bắc-kỳ, khiến cho người bản-xứ đều được hưởng-thụ những cuộc tiêu-khiển tân-kỳ vậy.

Một cảnh thuộc về phim Kim-Vân-Kiều.