Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/81

Trang này đã được phê chuẩn.
85
 Thư-xã của tràng viễn-đông khảo-cổ

Thư-xã này là riêng của những nhà học-thức mà thôi. Có tới hai vạn quyển sách, phần nhiều là những sách rất quí và rất hiếm. Có nhiều những sách chữ nho, những sách bản-xứ, những sách Nhật-bản và Ấn-độ. Lại có những sách Pháp-văn; những sách Anh-văn và các sách ngoại-quốc nữa. Xem những sách này thì khảo được nhiều sự rất quan trọng về lịch-sử bản-xứ và các lân-quốc.