Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/76

Trang này đã được phê chuẩn.
80
 


khai-hóa cho những dân ấy. Bởi vậy đặt ra lệ rằng người nào muốn đi vào những hạt này thì phải xin phép riêng. Chính-phủ chỉ phát giấy phép cho những người có danh-tiếng trong xã-hội, lại có tư-cách là người công-bằng chính trực mà thôi. Vào tới những hạt này thì phải đối-đãi với thổ-dân như người đồng trủng thuộc về hạng yếu hèn, người nào có cái tư-cách như thế thì có thể mở cuộc buôn bán rất lợi, đem muối đến mà đổi lấy mật, hoặc đem các chế-hóa-hạng thông-thường đến mà đổi lấy những lâm-sản có giá-trị ở thị-trường.