Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/72

Trang này đã được phê chuẩn.
76
 


những việc công ích công lợi; cuộc cải-lương hương-chính thì làm cho các chức-dịch trong làng phải hỏi ý-kiến công-dân về những công-cuộc chung của hàng-xã, chủ ý để tránh khỏi những sự hà lạm.

Các phòng thương-mại thì có các nghị-viên thương-mại bản-xứ do các nhà buôn bán bầu-cử, cùng với các bạn, đồng-sự Đại-pháp, đem những khoản thỉnh-cầu và những sự hơn thiệt của thương-giới mà trình bày cùng chính phủ, như là những nghị-viên thuộc về các phòng thương-mại Hanoi và Hai-phòng.

Hội-đồng kỳ-hào.

Ở tỉnh-lỵ nào, chính-phủ Bảo-hộ cũng lập một hội-đồng kỳ-hào để trình bày quan Công-sứ trù tính những ý-kiến riêng về các khoản dự-chi thuộc về bản-hạt, như là các tràng-học, các nhà thương, các nhà học-sinh, những công-cuộc đường-xá, đê điều và cầu cống v. v..

Những nghề mọn ở xứ Bắc-kỳ — Những thợ khảm.

Các phủ huyện đều công-cử những kỳ-hào hội-viên: những huyện 7 tổng thì bầu một hội-viên; những huyện hay phủ có hơn 7 tổng thì bầu hai hội-viên. Những người có chân bầu-cử là: chánh và phó-tổng, các tiên và thứ chỉ, các lý-trưởng và những chánh phó-tổng-cựu. Những hạt thượng-du thì chức hội-viên do quan Thống-sứ tuyển-cử.

Bắc-kỳ tư-vấn nghị-viện.

Bắc-kỳ tư-vấn nghị-viện là một hội-đồng của toàn xứ Bắc-kỳ. Hằng