Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/48

Trang này đã được phê chuẩn.
52
 


Như là nghề dệt chiếu, đan bị, làm những thảm cói, nghề đan các đồ mây và tre, nghề đăng-ten, nghề thêu thì có rất nhiều hàng xuất cảng. Nghề thuộc-da hiện nay rất là quan trọng: người Bắc-kỳ rất khéo về nghề đóng dầy, đóng yên-ngựa, đóng hòm cùng là va-lít theo lối Âu-châu.

Những nghề mọn ở xứ Bắc-kỳ, người thợ làm trống.

Cái nghề đóng đồ gỗ theo kiểu Tây, là hạng đồ dùng nhẹ nhàng, tiện dụng hơn những đồ gỗ đóng theo lối ta thì ngày nay rất là phát đạt. Các nhà lịch-sự bản-xứ đều thông dụng những thứ đồ gỗ kiểu mới ấy và nhất là thứ ghế mây nhẹ nhàng kiểu Thonet.

Những thợ thiếc thì làm: nào là thùng tắm, nào là bình tưới, nào thùng đựng nước, nào là đèn thắp và các thứ đồ chơi theo lối tây và lối ta.

Nghề đồ sứ và nghề sơn cũng rất thịnh-hành.

Nghề tơ-lụa cũng rất tiến-bộ vì nhờ có chính-phủ phát hạt giống đã lọc cho các nhà nghề. Lại nhờ về « Nông-công-thương bảo-tàng-viện » đã truyền bá những cách đóng thứ khung cửi và máy kéo sợi tinh-xảo hơn xưa.

Kỹ-nghệ ở xứ Bắc-kỳ này tiến-bộ chóng lắm, giả sử người nào đi vắng mươi lăm năm trời mà thốt nhiên giở lại bản-xứ thì đều lấy làm ngạc-nhiên. Ai chẳng còn nhớ cái thời-kỳ mươi lăm năm trước, ở thành-phố Hanoi này, cửa hàng thì rất bé nhỏ, mà ta chỉ có đàn bà buôn bán mà thôi. Cửa hàng ta khi bấy giờ suốt