Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/33

Trang này đã được phê chuẩn.
37
 


cõi Bắc-kỳ theo hình chữ thập. Ngày nay đi đường Hanoi-Hải-phòng chỉ trong ba giờ đồng-hồ mà thôi, chứ không mất những ba mươi giờ đồng-hồ như trước nữa.

Ở Bắc-kỳ — Đường Hanoï đi Vĩnh-yên.

Còn đường Hanoi-Lạng-son thì mỗi chuyến là 5 giờ, chứ không như xưa, mất hàng bảy tám ngày, mà cách


Một nơi ở cõi Trung-du mà xưa kia cách giao-thông rất khó khăn và rất nguy hiểm.
Con đường Thái-nguyên đi chợ Chu.