Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/81

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Hậu Lê Thế-Phổ 後 黎 世 譜

Lam-quốc-công Lê-Trừ (anh vua Thái-tổ)
藍 國 公 黎 除
Chiêu-tông Ỷ (Tiền-Lê)
昭 宗 椅
Lê-Khang 黎 康
1. Trang-tông Duy-Ninh
莊 宗 維 寧
Lê-Thọ 黎 壽
Lê Duy-Thiệu 黎 維 紹2. Trung-tông Duy-Thuyên
中 宗 維 暄
Lê Duy-Khoáng 黎 維 絖
3. Anh-tông Duy-Bang
英 宗 維 邦
4. Thế-tông Duy-Đàm
世 宗 維 潭
Duy-trì
維 持
5. Kính-tông Duy-Tân
敬 宗 維 新
6. Thần-tông Duy-Kỳ
神 宗 維 祺
7. Chân-tông Duy-Hữu
真 宗 維 祐
8. Huyền-tông Duy-Vũ
玄 宗 維 禑
9. Gia-tông Duy-Hội
嘉 宗 維 禬
10. Hi-tông Duy-Hợp
熙 宗 維 祫
11. Dụ-tông Duy-Đường
裕 宗 維 禟
Duy-Chúc
維 祝
12. Thuần-tông Duy-Tường
純 宗 維 祥
13. Duy-Phương đế
維 祊 帝
14. Ý-tông Duy-Thì
懿 宗 維 祳
Duy-Mật
維 樒
15. Hiển-tông Duy-Diêu
顯 宗 維 祧
Duy-Vĩ
維 禕
Duy-Cẩn
維 瑾
Mẫn-đế Duy-Kỳ
愍 帝 維 祁
Duy-Du
維 䄂
Duy-Chỉ
維 祗