Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/58

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
48 – VIỆT-NAM SỬ-LƯỢC
 

Khi các tướng họ Nguyễn đang bàn-bạc, thì có tin rằng Trịnh Căn sai bọn Lê Hiến đi men bờ bể đến làng Cương-gián, bọn Hoàng nghĩa Giao đến làng Lũng-trâu và làng Mãn-trưởng, rồi tiến lên đánh ở làng An-điền và ở làng Phù-lưu; quân họ Nguyễn thua. Được tin ấy Nguyễn hữu Tiến quyết ý đem quân về, nhưng bề ngoài giả tảng truyền lệnh cho các tướng rằng đến tối 28 thì các đạo đều phải tiến sang đánh An-tràng, Nguyễn hữu Dật đem binh đi hậu tiếp. Đoạn rồi, dặn riêng các tướng đến nửa đêm rút quân về Nam-bố-chính, không cho Nguyễn hữu Dật biết. Nguyễn hữu Dật sắm sửa đâu vào đấy, chờ mãi không có tin tức gì, đến khi cho người đi thám về nói mới biết quân mình đã rút về Nam rồi. Lúc ấy quân họ Trịnh đã sang sông đến đánh đồn Khu-độc. Hữu Dật mới dùng kế nghi binh để cho quân Trịnh không dám tiến lên, rồi đem binh chạy về, đến Hoành-sơn mới gặp quân của Nguyễn hữu Tiến. Bấy giờ quân Trịnh Căn vừa đuổi đến, hai bên đánh nhau một trận chết hại rất nhiều.

Trịnh Căn lui về đóng ở Kỳ-hoa. Còn bên kia Nguyễn hữu Tiến đóng ở Nhật-lệ, Nguyễn hữu Dật đóng ở Đông cao, giữ các chỗ hiểm-yếu. Từ bấy giờ 7 huyện ở vùng sông Lam-giang lại thuộc về đất Bắc.

Trịnh Căn thấy quân họ Nguyễn giữ-gìn mọi nơi chắc-chắn lắm, liệu thế đánh không được, bèn sai Đào quang Nhiêu ở lại trấn-thủ đất Nghệ-an và kiêm lĩnh cả đất Bắc-bố-chính để phòng giữ mọi nơi, rồi về Thăng-long.

9. ĐÁNH NHAU LẦN THỨ SÁU. Đến tháng 10 năm tân-sửu (1661) Trịnh Tạc cử đại binh và đem vua Lê vào đánh chúa Nguyễn: sai Trịnh Căn làm thống-lĩnh, Đào quang Nhiêu làm Tổng-suất, Lê Hiếu và Hoàng nghĩa Giao làm Đốc-suất, Lê sĩ Triệt và Trịnh Tế làm Đốc-thị, đem binh sang sông Linh-giang rồi đến đóng ở làng Phúc-tự.

Quan trấn-thủ Nam-bố-chính của họ Nguyễn là Nguyễn hữu Dật đóng ở làng Phúc-lộc chia quân ra đắp lũy, giữ vững mọi nơi, quân Trịnh đánh mãi mấy tháng không được.