Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/56

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
46 – VIỆT-NAM SỬ-LƯỢC
 

Nguyễn hữu Tiến thấy quân họ Trịnh cử động như vậy, bèn sai bọn Dương Trí 楊 智, Tống phúc Khang 宋 福 康 cùng với Nguyễn hữu Dật 阮 有 鎰 đem thủy-bộ quân đến đánh quân Trịnh ở Nam-giới, lấy được hơn 30 chiếc thuyền, rồi tràn xuống sông Lam-giang đánh Vũ văn Thiêm ở Châu nhai. Vũ văn Thiêm phải bỏ thuyền mà chạy.

Trịnh Toàn thấy các đạo thủy-binh của mình đã thua, bèn rút về đóng ở bến Hoạt 活, bỗng nghe tin toán quân của Đào quang Nhiêu bị vây ở Hương-bộc 香 瀑, lập tức đem quân đến cứu, hai bên đánh nhau ở làng Đại-nại 大 奈, quân họ Nguyễn chạy về Hà-trung. Trịnh Toàn và Đào quang Nhiêu đem quân đuổi đến Tam-lộng, bị quân của Nguyễn hữu Tiến và Nguyễn hữu Dật đón đường đánh phá. Trịnh Toàn lại thua, phải chạy về An-tràng.

Trịnh Toàn từ khi vào trấn-thủ đất Nghệ-an, hậu-đãi tướng-sĩ, yêu mến quân dân, lòng người đều phục; nhưng chẳng được bao lâu, Trịnh Tráng mất, Trịnh Tạc 鄭 柞 lên thay, thấy em có nhiều người mến-phục, lấy làm nghi-kỵ, bèn cho con là Trịnh Căn 鄭 根 vào cùng trấn đất Nghệ-an, có ý giữ để cho khỏi biến-loạn. Đoạn rồi cho người vào đòi Trịnh Toàn về kinh, trách sao không về chịu tang, bắt bỏ ngục giam chết.

Binh-quyền ở Nghệ-an giao lại cho Trịnh Căn. Đến tháng sáu năm đinh-sửu (1657) Trịnh Căn chia quân làm 3 đạo, sai Lê Hiến 黎 憲 làm tướng trung-quân, sai Hoàng nghĩa Giao 黄 義 膠 làm tướng tả-quân, sai Trịnh thế Công 鄭 世 功 làm tướng hữu-quân, sang sông Lam-giang rồi tiến lên đánh tướng nhà Nguyễn là Tống hữu Đại 宋 有 大 ở làng Nam-hoa (thuộc huyện Thanh-chương).

Nhưng vì có người báo trước, bọn Nguyễn hữu Tiến đã phòng-bị cả, đến khi quân Trịnh đến, thì mắc kế phải thua, may nhờ có quân Trịnh Căn tiếp ứng, cho nên mới rút về được.

Từ đó quân hai bên cứ giữ nhau ở sông Lam-giang, thỉnh-thoảng đánh nhau một trận, như tháng chạp năm mậu-