Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/55

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
SỰ CHIẾN-TRANH — 45
 

Thiên-lộc, huyện Nghi-xuân, huyện La-sơn, huyện Hương-sơn, huyện Thanh-chương, cả thảy là bảy huyện đều thuộc về họ Nguyễn cả.

Tin quân Trịnh thua ở Lạc-xuyên ra đến Thăng-Long, Trịnh Tráng giáng Trịnh Trượng xuống làm đô-đốc, rồi sai con là Trịnh Tạc 鄭 柞 vào Nghệ-an làm Thống-lĩnh để chống-giữ với quân họ Nguyễn.

Bọn Nguyễn hữu Tiến thấy quân Trịnh Tạc lại tiến, liền lui quân về đóng ở Hà-trung để giữ trận thế. Nhưng bấy giờ ở ngoài Bắc lắm việc, Trịnh Tráng phải gọi Trịnh Tạc về, để tướng là Đào quang Nhiêu 陶 光 饒 ở lại trấn thủ đất Nghệ-an, đóng ở An-tràng, sai Thân văn Quang 申 文 觥, Mẫn văn Liên 閔 文 蓮 đóng ở làng Tiếp-vũ 接 武 (thuộc huyện Thiên-lộc) thủy-quân đóng ở sông Khu-độc 軀 犢 (thuộc huyện Nghi-xuân).

Qua năm bính-thân (1656) quân họ Nguyễn đến đánh đồn Tiếp-vũ, bọn Thân văn Quang bỏ chạy, Nguyễn hữu Tiến đem quân đến đóng ở sông Tam-chế. Còn Nguyễn hữu Dật tiến binh đến núi Hồng-lĩnh 鴻 嶺, gặp quân họ Trịnh đánh đuổi đến đất Mẫn-tường, rồi lại gặp thủy-binh của Vũ văn Thiêm 武 文 添, đánh phá một trận, Văn Thiêm thua chạy. Quân họ Nguyễn thừa thắng tiến lên đến làng Minh-lương và làng Bình-lạng gặp quân của Đào quang Nhiêu, hai bên đánh nhau một trận rất dữ. Đào quang Nhiêu thua chạy về An-tràng, dâng biểu tạ tội và xin viện binh.

Trịnh Tráng sai người con út là Ninh-quận-công Trịnh Toàn 寧 郡 公 鄭 旋 (tục hay gọi là ông Ninh) vào làm thống-lĩnh trấn-thủ đất Nghệ-an.

Trịnh Toàn vào đến Nghệ-an, đốc chư quân tiến lên đến Thạch-hà 石 河, sai Đào quang Nhiêu 陶 光 饒 và Dương Hồ đem binh đến đóng ở làng Hương-bộc và ở làng Đại nại, sai Lê sĩ Hậu 黎 仕 厚, Bùi sĩ Lương 裴 士 良 đem thủy-quân đến đóng ở Nam-giới (?), và sai Vũ văn Thiêm 武 文 添 đem thủy-quân đến đóng ở Châu-nhai.