Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/370

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

NĂM
Theo Tây lịch

NƯỚC NAM
Các đời vua và những sự biến-cố trong nước

NƯỚC TÀU

NƯỚC PHÁP

1872 Đồ-phổ-nghĩa đem thuyền vào Hà-nội. Phổ Pháp chiến-tranh (1870-1871)
1873 Francis Garnier hạ thành Hà-nội. Nguyễn tri Phương tử tiết. Dân-quốc cộng-hòa lần thứ ba (1870-1940)
1874 Hòa-ước trả lại đất Bắc-Việt. Thanh Đức-tông (Quang-tự) (1875-1902)
1882 Henri Rivière hạ thành Hà-nội.

Hoàng Diệu tử tiết.

1883-1945 Cuộc Bảo-hộ của nước Pháp.
1883 Vua Dực-tông mất. Hòa-ước nhận cuộc Bảo-hộ.
1884 Hòa-ước Patenôtre định các thể-lệ Bảo-hộ.
1885 Tôn-thất Thuyết đánh phủ Khâm-sứ ở Huế.
1888 Vua Hàm-nghi bị bắt.
1893 Phan đình Phùng khởi sự ở Hà-tĩnh.