Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/369

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

NĂM
Theo Tây lịch

NƯỚC NAM
Các đời vua và những sự biến-cố trong nước

NƯỚC TÀU

NƯỚC PHÁP

1840 Nguyễn Thánh-tổ mất.
1841 Nguyễn Hiến-tổ (Thiệu-trị) lên ngôi lập lại nước Cao-miên.
1847 Chiến thuyền của Pháp bắn vào các đồn ở Đà-nẵng.

Nguyễn Hiến-tổ mất.

1848 Nguyễn Dực-tông (Tự-đức) lên ngôi. Loạn Thái-bình thiên-quốc (1849-1864).

Thanh Văn-tông (Hàm-phong) (1851-1861).

Cuộc Cách-mệnh lần thứ ba (1848).

Dân-quốc cộng-hòa lần thứ hai (1848-1851).

Đế-quốc lần thứ hai (1851-1870).

Nã-phá-luân III xưng đế (1851).

1858 Chiến thuyền của Pháp và của I-pha-nho đánh Đà-nẵng.
1859 Quân Pháp đánh lấy Gia-định.
1861 Đồn Kỳ-hòa thất-thủ.
1862 Hòa-ước nhường ba tỉnh phía đông Nam-Việt. Thanh Mục-tông (Đồng-trị) (1862-1874).
1864 Lập cuộc Bảo-hộ ở nước Cao-miên.
1867 Lấy ba tỉnh phía tây Nam-Việt. Phan thanh Giản tự tận.