Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/368

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

NĂM
Theo Tây lịch

NƯỚC NAM
Các đời vua và những sự biến-cố trong nước

NƯỚC TÀU

NƯỚC PHÁP

1799 Nguyễn-vương khôi-phục thành Qui-nhơn.
1801 Nguyễn-vương khôi-phục thành Phú-xuân.
1802-1945 Nhà Nguyễn.
1802 Nguyễn Thế-tổ (Gia-long) lên ngôi rồi ra đánh lấy Bắc-hà. Đế-quốc lần thứ nhất (1804-1814). Nã-phá-luân I xưng đế (1804).
1819 Nguyễn Thế-tổ mất.
1820 Nguyễn Thánh-tổ (Minh-mệnh) lên ngôi. Thanh Tuyên-tông
(Đạo-quang)
(1821-1851)
Họ Capétiens, chi Bourbons trung-hưng (1814-1848).

Louis XVIII (1814-1824).

Charles X (1824-1830).

Cuộc cách-mệnh lần thứ hai (1830).

Louis Philippe (1830-1848).

1826 Giặc Phan bá Vành ở Nam-định.
1833 Lê duy Lương khởi binh ở Ninh-bình.

Lê văn Khôi khởi ngụy ở Gia-định.

Nông văn Vân dấy loạn ở Bắc-Việt.

1834 Giặc Tiêm-la.
1835 Lấy nước Cao-miên lập ra Trấn-tây-thành.