Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/367

Trang này đã được phê chuẩn.

NĂM
Theo Tây lịch

NƯỚC NAM
Các đời vua và những sự biến-cố trong nước

NƯỚC TÀU

NƯỚC PHÁP

1780 Nguyễn-phúc Ánh xưng vương ở Nam Việt.
1782 Loạn kiêu-binh ở kinh-thành Thăng-long.
1783 Nguyễn-vương nhờ ông Bá-đa-lộc đem Hoàng-tử Cảnh về Pháp cầu-cứu.
1784 Nguyễn Huệ phá quân Tiêm-la ở đất Gia-định.
1786 Nguyễn Huệ lấy thành Phú-xuân rồi ra Bắc-hà dứt họ Trịnh.
1787 Vũ văn Nhậm đánh Bắc-hà. Nhà Lê mất ngôi.
1788 Nguyễn-vương ở Tiêm-la về khôi-phục Gia-định.
1788-1802 Nhà Nguyễn Tây-sơn.
1789 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng-đế rồi ra phá quân Thanh ở Thăng-long. Cuộc đại Cách-mệnh (1789).

Dân-quốc cộng-hòa lần thứ nhất (1792-1804).

1792 Vua Quang-trung mất. Thanh Nhân-tông (Gia-khánh) (1796-1820).