Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/365

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

NĂM
Theo Tây lịch

NƯỚC NAM
Các đời vua và những sự biến-cố trong nước

NƯỚC TÀU

NƯỚC PHÁP

1406 Nhà Minh đánh nhà Hồ.
1407-1427 Thuộc nhà Minh. Charles VII (1422-1461)
1408 Nhà Hậu Trần dấy binh đánh quân Minh.
1418-1427 Lê Lợi khởi nghĩa Jeanne d'Arc cứu chúa (1429-1431)
1427-1527 Nhà Lê Minh Nhân-tông (1425-1426)

Minh Tuyên-tông (1426-1436)

Louis XI (1461-1483)

Louis XII (1498-1515)

1428 Lê Thái-tổ lên ngôi.
1470 Lê Thánh-tông đánh Chiêm-thành lấy đất Bình-định.
1527-1592 Nhà Mạc Francois I (1515-1517)
1527 Mạc đăng Dung cướp ngôi nhà Lê. Minh Thế-tông (1522-1566)
1532-1788 Nhà Lê trung-hưng
1532 Nguyễn Kim lập vua Lê ở Ai-lao.
1543 Nguyễn Kim khôi-phục đất Nghệ-an và Thanh-hóa lập ra Lê Nam-triều.
1545 Trịnh Kiểm giữ binh-quyền.
1558 Nguyễn Hoàng vào trấn đất Thuận-hóa.
1592 Trịnh Tùng dứt nhà Mạc, khôi-phục kinh-thành Thăng-long. Họ Capétiens chi Bourbons (1589-1792)

Henri IV (1589-1610)