Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/364

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

NĂM
Theo Tây lịch

NƯỚC NAM
Các đời vua và những sự biến-cố trong nước

NƯỚC TÀU

NƯỚC PHÁP

1048 Giặc Nông Trí Cao.
1069 Vua nhà Lý lấy đất Chiêm-thành mở ra đất Quảng-bình, Quảng-trị.
1073 Lý thường Kiệt đánh Tàu. Tống Thần-tông (1068-1085). Philippe Auguste (1180-1223)
1225-1400 Nhà Trần.  
1225 Trần Thái-tông lên ngôi. Saint Louis (1226-1270)
1257 Quân Mông-cổ đánh Vân-nam tràn sang nước Nam.
1284 Thoát Hoan đánh nước Nam lần thứ nhất. Nguyên (1280-1341). Philippe le Bel (1285-1314)
1287 Thoát Hoan đánh nước Nam lần thứ hai. Nguyên Thế-tổ (1280-1294). Mở quốc-hội để giảm quyền Chư-hầu (1302)
1306 Vua Chiêm-thành dâng đất Thừa-thiên. Minh (1368-1628). Họ Capétiens, chi Valouis (1328-1589)
1383 Vua Chế-bồng-Nga đánh kinh-thành Thăng-long. Minh Thái-tổ (1368-1398). Cuộc chiến-tranh một trăm năm (1338-1453)
1396 Hồ quí Ly dời đô vào Tây-đô.
1400-1407 Nhà Hồ.  
1400 Hồ quí Ly cướp ngôi nhà Trần.
1402 Nhà Hồ lấy đất Chiêm-thành mở ra đất Quảng-nam Quảng-nghĩa. Minh Thành-tổ (1403-1424).