Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/362

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

NIÊN - BIỂU

NĂM
Theo Tây lịch

NƯỚC NAM
Các đời vua và những sự biến-cố trong nước

NƯỚC TÀU

NƯỚC PHÁP

2879-258 trước Tây-lịch kỷ-nguyên Họ Hồng-bàng Phục-hi thị (4480-4365 trước Tây-lịch kỷ-nguyên). Họ Phục-hi truyền được 15 đời, cộng là 1260 năm.

Thần-nông thị (3220-3080). Họ Thần-nông truyền được 8 đời, cộng là 520 năm.

Hiên-viên thị Hoàng-đế (2700-2600). Họ Hiên-viên truyền được 5 đời, cộng là 341 năm mới đến vua Đế Nghiêu.

Đào Đường thị Đế Nghiêu (2359-2259).

Hữu Ngu thị Đế Thuấn (2256-2208).

Hạ (2205-1766).

Thương (1776-1122).

Chu (1122-256).

Tần (221-206).

257-207 Nhà Thục
207-111 Nhà Triệu Tây Hán (202 trước Tây-lịch — 8 sau Tây-lịch).

Tây Hán.

Người La-mã lấy đất Gaule (151 trước Tây-lịch).
111 trước Tây-lịch — 39 sau Tây-lịch Tướng Jules César bình-định đất Gaule (57-51 trước Tây-lịch).
Bắc-thuộc lần thứ nhất Tân, Vương Mãng (9-23).