Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/351

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Đây chỉ nói qua cái đại-lược một đoạn lịch-sử của nước Việt-nam, để dành về sau nhà làm sử sẽ tìm đủ tài-liệu mà chép cho rõ-ràng và phê-bình cho chính-đáng.