Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/33

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
NAM-TRIỀU BẮC-TRIỀU — 23
 

(1592) Trịnh Tùng lập đàn tế trời đất và các vua nhà Lê rồi đặt ba điều ước để cấm quân-sĩ.

  1. Không được vào nhà dân mà lấy đồ ăn và củi-đuốc.
  2. Không được cướp lấy của-cải và chặt lấy cây-cối.
  3. Không được dâm hiếp đàn-bà con-gái, và không được vì tư thù mà giết người.

Ai phạm ba điều ấy thì cứ theo quân-pháp mà trị. Đoạn rồi, tiến quân lên đánh Thăng-long thành.

Mạc mậu Hợp thấy quân nhà Lê lại tiến lên, bèn sai Mạc ngọc Liễn 莫 玉 璉, Bùi văn Khuê 裴 文 奎, Nguyễn Quyện 阮 倦 và Trần bách Niên 陳 百 年 ở lại giữ thành Thăng-long, rồi đem quân sang sông Nhị-hà về đóng ở làng Thổ-khối 土 塊.

Trịnh Tùng sai tướng chia quân vây đánh các cửa thành. Quân nhà Mạc giữ không nổi, ba tầng lũy đều phải phá cả, bọn Mạc ngọc Liễn, Bùi văn Khuê phải bỏ thành mà chạy, Nguyễn Quyện thì phải bắt.

Trịnh Tùng lấy được thành Thăng-long rồi, bắt quân phá những hào lũy đi, san phẳng ra làm bình địa, rồi về Thanh-hóa đem tin thắng trận cho vua biết.

Sử không nói rõ tại làm sao Trịnh Tùng đã lấy được Thăng-long mà không đánh rấn đi, lại bỏ về Thanh-hóa. Có lẽ là tại quân họ Trịnh tuy thắng trận, nhưng tướng-sĩ đều mỏi-mệt cả, vả lại thế họ Mạc hãy còn mạnh, ở lại sợ giữ không nổi, cho nên phải bỏ mà về.

Trịnh Tùng đã bỏ Thăng-long về Thanh-hóa, nhưng Mậu Hợp không biết nhân lấy dịp ấy mà sửa-sang việc võ-bị, chỉnh-đốn việc chính-trị, lại cứ say-đắm tửu sắc, bạc-đãi các tướng-sĩ, đến nỗi công-việc hỏng nát, thân mình bị hại.

Bấy giờ Bùi văn Khuê có người vợ tên là Nguyễn-thị 阮 氏 nhan-sắc hơn người, Mạc mậu Hợp muốn giết Văn Khuê đi để lấy Nguyễn thị làm vợ.

Văn Khuê biết ý đem vợ vào ở huyện Gia-viễn (thuộc Ninh-bình). Mậu Hợp cho quân vào bắt. Văn Khuê phải xin về hàng với Trịnh Tùng.