Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/3

Trang này đã được phê chuẩn.

BỘ GIÁO-DỤC

TRUNG-TÂM HỌC-LIỆU XUẤT-BẢN

Lần thứ nhất, 1971: 80.000 cuốn

(Thêm Phụ-lục và Sách-dẫn)